جار گرد فانتزی دهانه ۷۲

  • جار گرد فانتزی دهانه ۷۲
  • جار گرد فانتزی دهانه ۷۲

جار گرد فانتزی دهانه ۷۲حجم : 700cc

گنجایش عسل : 1000gr