جار گرد دهانه ۸۸

  • جار گرد دهانه ۸۸
  • جار گرد دهانه ۸۸

جار گرد دهانه ۸۸حجم : 1000cc

گنجایش عسل : 1500gr