جار گرد دهانه ۷۲

  • جار گرد دهانه 72 450
  • جار گرد دهانه 72 450

جارگرد دهانه ۷۲حجم : 450cc

گنجایش عسل : 750gr