جار گرد خمره فانتزی دهانه ۸۸

  • جار گرد خمره فانتزی دهانه ۸۸
  • جار گرد خمره فانتزی دهانه ۸۸

جار گرد خمره فانتزی دهانه ۸۸حجم : 1500cc

گنجایش عسل : 2000gr


گنجایش زیتون : 1kg