جار گرد خمره فانتزی دهانه ۷۲

  • جار گرد خمره فانتزی دهانه ۷۲
  • جار گرد خمره فانتزی دهانه ۷۲

جار گرد خمره فانتزی دهانه ۷۲حجم : 700cc

گنجایش عسل : 1000gr


گنجایش زیتون : 0/5kg