جارهشت گوش دهانه ۷۲

  • هشت گوش دهانه 72
  • هشت گوش دهانه 72

جارهشت گوش دهانه ۷۲حجم : 500cc

گنجایش ارده : 500gr

گنجایش عسل : 750gr