جار گرد دهانه ۸۸

  • جار گرد دهانه ۸۸
  • جار گرد دهانه ۸۸

جار گرد دهانه ۸۸



حجم : 700cc

گنجایش عسل : 1000gr