جار گرد دهانه ۷۲

  • جار گرد دهانه ۷۲
  • جار گرد دهانه ۷۲

جارگرد دهانه ۷۲حجم : 250cc

گنجایش عسل : 400gr