جار گرد دهانه ۷۲

  • جار گرد دهانه ۷۲
  • جار گرد دهانه ۷۲

جار گرد دهانه ۷۲حجم : 350cc

گنجایش عسل : 500gr