جار چهار گوش دهانه ۸۸

  • جار چهار گوش دهانه ۸۸
  • جار چهار گوش دهانه ۸۸

جار چهار گوش دهانه ۸۸حجم : 700cc

گنجایش عسل : 1000gr