جار چهار گوش دهانه ۷۲

  • جار چهار گوش دهانه ۷۲
  • جار چهار گوش دهانه ۷۲

جار چهار گوش دهانه ۷۲حجم : 700cc

گنجایش عسل : 1000gr