جار هشت گوش دهانه ۷۲

  • جار هشت گوش 72 900
  • جار هشت گوش 72 900

جار هشت گوش دهانه ۷۲حجم : 900cc

گنجایش ارده : 1000gr

گنجایش عسل : 1300gr