بانکه کامجوسایز ۱

بانکه کامجو سایز 1
کامجو سایز 1 شرینک

بانکه کامجو سایز ۱


این طرح دارای ثبت طرح صنعتی از مرکز مالکیت معنوی می باشند
و کپی و اقتباس از آن ها ممنوع است.

نوع بسته بندی: کارتن و شیرینگ

تعداد در بسته: ۳۶ عدد

طرح کریستالی مستطیلی با درب آسان باز شو